Menu navigation
Home >  Gamenews  >  Text

[ai la trieu phu]Tri?u phú bán giày Tony Hsieh qua ??i ? tu?i 46

Time:2021-10-9 source: Six forum Author: Six forum read:10+

 Tri?u phú bán giày Tony Hsieh qua i ? tu?i 46 - ?nh 1.

 Tri?u phú Tony Hsieh t?ng b? cha m? yêu c?u h?c ngành y nh?ng l?i r? ngang ?i làm kinh doanh – ?nh: DR

 Ch? 2 tu?n n?a thì Tony Hsieh bc vào tu?i 47. Tri?u phú ngi M? g?c ?ài Loan là m?t trong nh?ng l?nh o doanh nghi?p t?o nhi?u c?m h?ng cho ngi tr?. Th? mà tr?a nay 28-11 (gi? VN), ngi than c?a ?ng Hsieh th?ng báo ?ng qua i.

 Theo báo Review-Journal ? Las Vegas, bà Megan Fazio – ngi phát ng?n c?a bên qu? u t? DTP c?a ?ng Hsieh – kh?ng nh v?i gi?i truy?n th?ng qua m?t email vào t?i 27-11 (gi? M?) là ?ng qua i.

 Còn bà Puoy Premsrirut – lu?t s? c?a ?ng Hsieh – xác nh?n ?ng qua i “do nh?ng bi?n ch?ng t? các thng t?n g?p ph?i trong m?t v? cháy nhà” nh?ng bà kh?ng cung c?p thêm chi ti?t v? v? cháy.

 Bà Carolyn Goodman – th? trng TP Las Vegas – chia s? r?ng s? qua i c?a Hsieh “là m?t m?t mát to l?n”. Bà chia s?: “B?n than Tony có y ngh?a to l?n v?i Las Vegas; ?ng ?y lu?n m? m?ng, làm vi?c v?i tinh th?n sáng t?o và d?n d?t nh?ng ngi khác cùng tham gia t?o ra t?m nhìn m?i cho tng lai. Chúng ta cùng nguy?n c?u và chia bu?n v?i gia ?ình ?ng ?y”.

 Th?c s? Tony Hsieh – ngi thng ?c g?i là “tri?u phú bán giày” – t? n?m 2012 u t? 350 tri?u USD vào b?t ng s?n ? Las Vegas trong cái mà ?ng g?i là D? án trung tam nh?m làm s?ng l?i m?t khu v?c cho Las Vegas v?i các c?ng ty kh?i nghi?p c?ng ngh?, trung tam thng m?i, nhà hàng… K? c? v?n phòng c?a C?ng ty Zappos chuyên bán giày qua m?ng làm nên tên tu?i ?ng c?ng ?c chuy?n v? khu v?c này vào n?m 2013.

 Nh?c n Zappos (xu?t phát t? ti?ng Tay Ban Nha zapatos ngh?a là giày) là ngi ta nh?c n cau chuy?n thành c?ng di?u k? c?a c?ng ty bán giày qua m?ng t doanh thu t? m?c 1 tri?u USD lên 1 t? USD trong vòng ch? 8 n?m.

 C?ng ty kh?i th?y t? m?t y tng cung c?p hình ?nh t?t nh?t v? s?n ph?m giày c?n bán lên m?ng ngi mua có th? d? dàng ch?n l?a vào n?m 1999 ? San Francisco.

 N?m 2009, doanh thu Zappos t?ng lên 1 t? USD khi?n Amazon b? thuy?t ph?c và quy?t nh mua l?i Zappos.com v?i m?t tho? thu?n tr? giá kho?ng 1,2 t? USD.

 Trong th?ng báo cho t?t c? nhan viên v? vi?c Amazon mua l?i Zappos, Tony chia s?: “Chúng ta tìm ra con ?ng t ?c l?i nhu?n, ?am mê và m?c tiêu c?a mình. Chúng ta tìm ra con ?ng mang l?i h?nh phúc cho t?t c? m?i ngi. ?ay là kh?i u cho hành trình ti?p theo thay i th? gi?i c?a chúng ta”.

 Th?t s? Zappos t?o cho m?t cu?c cách m?ng trong vi?c phan ph?i giày dép. Cu?c cách m?ng mang tên Phan ph?i ni?m h?nh phúc – n?i mà Tony Hsieh và các c?ng s? c?a mình có m?t m?i trng phát tri?n nh?ng y tng, nu?i dng ?am mê t ?c l?i nhu?n.

 4 y?u t? t?o nên thành c?ng c?a Zappos

 1/ T?p trung vào d?ch v? khách hàng và tr?i nghi?m c?a khách hàng

 2/ T?p trung vào khách hàng c? (có t?i 75 % doanh thu c?a h? là t? khách hàng c?)

 3/ T?o ra s? truy?n mi?ng, kh?ng c?n b?ng qu?ng cáo quen thu?c

 4/ Lu?n l?ng nghe khách hàng nhi?u nh?t có th?

 16 tu?i, ki?m tri?u nh? bán giày hi?m 16 tu?i, ki?m tri?u nh? bán giày hi?m

 TTO – ? tu?i 16, Benjamin Kapelushnik tr? thành tri?u phú v?i 1 tri?u USD (kho?ng 22 t? ng) nh? bán giày th? thao lo?i hi?m.

Links

Six forum_Domestic professional game information
Copyright © 2020-2025 Six forum all rights reserved
Six forum